برای ثبت شکایات از ایمیل زیر استفاده کنید:

kahoorestan.ir@gmail.com